Resevillkor

Anmälan och betalning
Resenären (deltagaren) förhandsanmäler sitt deltagande på resan och Ardeola AB (arrangören) fakturerar en deposition om 50 % av resans totala pris vid första faktureringstillfället om inte annat anges vid den specifika resan. Slutfakturering skall ske om inte annat anges vid den specifika resan, 30 dagar innan resans avgång och fakturans betalning skall vara arrangören tillhanda innan resans början. Deltagaren på resan är den person som anmäler sig och betalar för att resa till ett visst resmål. Arrangören beställer och betalar resebiljetter. Flygbiljetterna är inte ombokningsbara. Sker en avbokning och flygbiljetten redan är betald av arrangören, betalas inte någon ersättning till deltagaren avseende flygbiljetter. Arrangören bokar färdhandlingar i samband med en förhandsanmälan som deltagaren gör. Om deltagaren skulle ångra sig så skall deltagaren betala kostnaden för färdhandlingar. Deltagaren ska ha med sig ett giltigt pass.

Färdhandlingar
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påkallas omedelbart.

Avbeställning
Avbeställningsskydd vid sjukdom ingår inte i resans pris. Avbeställning skall ske skriftligen omedelbart då hinder för resa uppkommer. Om avbeställningen sker mer än 30 dagar innan avresa, återbetalas 50 procent av den första faktureringen. Återbetalningen kan dock inte överstiga de faktiska kostnader som researrangören haft (för t.ex. flygbiljetter). Sker avbeställning mindre än 30 dagar innan avresa, sker det ingen återbetalning av den första faktureringen. Om den andra faktureringen har betalats, sker återbetalning av denna. Sker avbeställning mindre än 15 dagar innan avresa, sker ingen återbetalning vare sig av faktura nr ett eller nr två.

Hälsa och kost
För att delta i en resa med arrangören måste Du ha allmänt god hälsa. Det är viktigt att resenärer med medicinska besvär och resenärer med krav på speciell kosthållning meddelar arrangören om detta innan resan.

Ändring av priset
Arrangören har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar av transportkostnader, ändringar av skatter eller ändringar av växelkurser. Prishöjningen meddelas innan slutbetalning skall ske. Arrangören äger rätt att fakturera en kostnadsökning. Endast ett handbagage och en resväska per person. Ifall det tillkommer kostnader på grund av bagage står deltagaren för dessa.

Ändring av färdplan och förseningar
Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon eller andra eventualiteter som arrangören ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i resans pris. Arrangörer äger rätt att fakturera denna merkostnad.

Inställandet av en resa
Arrangören äger rätten att inställa en resa innan avgång, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, naturkatastrofer, eller annan väsentlig anledning som gör resan olämplig. Återbetalning sker enligt ovan.

Ansvarsbegränsning
Arrangören kungör att arrangören inte tar på sig något ansvar för extra kostnad, personskada, förlust eller skada av tillhörigheter som är ett direkt resultat av naturkatastrof, försening, strejk, stöld eller annat som arrangören ej råder över. Arrangören ansvarar inte heller varken för person- eller materiella skador då deltagaren inte följt regler och instruktioner ombord eller i land eller ute i naturen. Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Det förutsätts att deltagande personer tecknar en reseförsäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då deltagaren blir tvungna att avbeställa resan. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och arrangören avsäger sig allt ansvar.

Reseförsäkring
Vi rekommenderar att alla resenärer tar en komplett reseförsäkring med skydd mot såväl sjukdom och olycksfall, samt mot förlust och skada på personliga tillhörigheter

Resenärens ansvar under resan
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, i gömslet etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande

Tvist
Tvist mellan parterna skall hanteras enligt svenskt rätt och av svenskt domstol.

Resegaranti
Researrangören har resegaranti hos Kammarkollegiet.